วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน