วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๘.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล
๗ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญพวงมาลาของ
พระบรมวงศานุวงศ์วางที่หน้าโกศศพ ตามลำดับ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร จำนวน ๑๐ ไตร พระสงฆ์บังสุกุล ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียน
ดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพสำหรับศพฟังธรรม พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง ความสงบ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ ๔ รูปสวดธรรมคาถา จบแล้ว ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์
แล้วทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์และพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์บังสุกุล ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรม ๑ จบ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบ
ที่หน้าโกศศพ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๐๘.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น มิได้เป็นการศึกษาเรียนรู้หลักวิชาแต่เพียง
อย่างเดียว หากแท้จริงยังเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจ รวมทั้งความประพฤติปฏิบัติด้วย เหตุนี้ ผู้สำเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิต นอกจากจะต้องมีความรู้ดีแล้ว จึงควรต้องมีความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติที่ดี อย่างน้อย

/ ๔ ประการ …

– ๒ –

๔ ประการ ประการแรก ต้องมีวิจารณญาณที่ถูกต้องเที่ยงตรง ในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ ประการที่สอง ต้องมีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้านของตนให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้ ประการที่สาม ต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในความดี ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางชั่วทางเสื่อม ประการที่สี่ ต้องมี
ความอดทนเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใด ๆ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาคุณสมบัติทั้ง ๔ ประการนี้ของตน แล้วเร่งสร้างเสริมในส่วนที่ยังบกพร่อง แต่ละคนจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้ ผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์
เวลา ๑๑.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๔.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรติวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022) ซึ่งคณะกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลดังกล่าว เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทรงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่ราษฎร โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการนำความรู้วิทยาศาสตร์หลากหลายสาขามาประสานประโยชน์เพื่อดูแลรักษาและประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เวลา ๑๓.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี ด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานด้วยกันทุกคน การที่จะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังนั้น แต่ละคนต้องลงมือทำงาน โดยนำความรู้และหลักทฤษฎีที่ได้ศึกษา ไปปรับใช้ให้พอเหมาะพอดีกับงาน สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม โดยระลึกไว้เสมอว่า การมีความรู้ความสามารถอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องมีคุณธรรมประจำใจด้วย และการทำงานทุกอย่าง จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ข้อสำคัญ ทุกคนควรเปิดใจให้กว้าง
ติดตามความก้าวหน้าของวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้า หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม

/ ด้วยความ …

– ๓ –

ด้วยความกระตือรือร้นและขวนขวายอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ทำให้ทุกคนต้องมีการปรับตัว และรู้จักนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมั่นพัฒนาตนพัฒนางาน ให้ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลง
ถ้าบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติได้ตามที่กล่าวนี้ โดยเต็มกำลัง อย่างสม่ำเสมอ ก็เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่
การงาน ตามที่มุ่งหวังได้อย่างแน่นอน
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพมงคลวัชโรดม พุทธาคมธรรมดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระธรรมวชิรมงคล โกศลปริยัติกิจ นิวิฐศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร