วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                               พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์  ที่  ๒๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๐๗.๔๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์
สำนักงานชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม