วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๓.๑๒ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ ๑๔ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ ๑๔ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ พระราชดาเนินไปทรงเปิดงาน ฯ กับทอดพระเนตรนิทรรศการ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เสร็จแล้ว ศาสตราจารย์กิตติคุณตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และนายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงตัดแถบแพรเปิดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ ๑๔ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยในโครงการศิลปาชีพ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ซึ่งได้จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าพื้นถิ่นต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการสนับสนุนและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย นิทรรศการ “มรดกสยามอันล้าค่า” จัดแสดงและสาธิตงานศิลปหัตถกรรมที่ล้าค่าและหาดูยาก โดยครูศิลป์ของแผ่นดิน กิจกรรมสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย จัดแสดงสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาที่แสดงถึงทักษะฝีมือเชิงช่างของครูและทายาท ในโอกาสนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับครูช่างและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ด้วยความสนพระราชหฤทัย อาทิ งานแทงหยวก โดยทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี ๒๕๕๗ จากจังหวัดเพชรบุรี งานเครื่องทองยัดสายแห่งบ้านกาด โดยทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี ๒๕๕๘ จากอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ งานกระจกเกรียบโบราณ โดยครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี ๒๕๖๕ และงานเครื่องโลหะ โดยครูศิลป์แห่งแผ่นดิน ปี ๒๕๖๒ จากจังหวัดนนทบุรี ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงทอผ้าไหมยกทองด้วยกี่ทอมือโบราณพันห้าร้อยตะกอ จากหมู่บ้านท่าสว่าง ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์วิธีการทอผ้าไหมยกทองแบบโบราณ ยังคงไว้ ซึ่งงานหัตถศิลป์อันล้าค่าของคนไทย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ ๑๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด ภูมิใจ ภูมิปัญญา สืบสานงานหัตถศิลป์ล้าค่า คู่พระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทยอันเป็นมรดกของแผ่นดิน ภายในงาน
/ นอกจาก …
– ๒ –
นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมไทยแล้ว ยังมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยจากทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย อีกทั้งมีกิจกรรมทดลองทางานศิลปหัตถกรรมด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ซึ่งสอนโดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด การสืบสาน และสืบทอดภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทยแก่ช่างฝีมือและผู้สร้างสรรค์รุ่นใหม่สืบต่อไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๖ สาขาเคมี และสาขาคอมพิวเตอร์ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก