วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามล าดับดังนี้
– พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการอ านวยการร้าน
สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย น า คณะภริยาองคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๖ เพื่อบ ารุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พรชัย มาตังคสมบัติ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล น า คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา น า นางสาวผกาสวรรค์
ปรัชญคุปต์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน ตั้งอยู่ที่อ าเภอเวียงเก่า
และอ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์ รองประธานฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
น า นายธรณินทร์ พิชญางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
๕๕ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ลินคอล์น
เฉิน (Professor Dr. Lincoln Chen) ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการการแพทย์จีน (President Emeritus of
China Medical Board) น า นายแพทย์โรเจอร์ กลาส (Dr. Roger Glass) ประธานคณะกรรมการการแพทย์จีน
(Current President of China Medical Board) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่เดินทางมา
ประเทศไทย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ “กระบี่เกมส์” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตกระบี่ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบ