วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความสำเร็จทางการศึกษาของบัณฑิตในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจ
ที่จะแสวงหาความรู้ และความวิริยอุตสาหะในการสร้างสมอบรมความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า นับเป็น
ความสำเร็จอันน่าภูมิใจ นับจากนี้ ทุกคนคือกำลังสำคัญของประเทศชาติ ที่จะนำความรู้ซึ่งได้เล่าเรียนมา
ไปใช้ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ ในการทำงานนั้น โดยปรกติก็คงจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้าง
จึงมิใช่เรื่องที่บัณฑิตจะต้องหวั่นไหวย่อท้อ หรือเคร่งเครียดกังวลจนเกินไป เมื่อต้องเผชิญอุปสรรคปัญหา
ชอบที่แต่ละคนจะมีสติตั้งมั่นไว้ รับรู้ปัญหานั้นด้วยใจที่เข้มแข็ง พิจารณาปัญหาด้วยหลักวิชาและเหตุผล
แล้วนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้แก้ปัญหาให้ถูกต้อง โดยยึดหลักสามัคคีธรรมซึ่งมุ่งเน้นการประสานประโยชน์
ของทุกคนทุกฝ่ายเป็นที่ตั้ง ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และสามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่า
ได้ประสบความสำเร็จแล้วอีกขั้นหนึ่ง คือความสำเร็จในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลโดยราบรื่น อันจะเป็น
ประโยชน์ทั้งแก่ตน แก่ส่วนรวม และแก่ประเทศชาติ
เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)
ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมโครงการตำรวจพันธุ์ดี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม