วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำ คณะผู้บริหาร
บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน
และอาคารประกอบอื่นๆ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ)
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
– นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด นำ คณะผู้บริหาร และนายกสมาคมภริยาอัยการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานกาชาด สำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ คณะกรรมการงานกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
นำ นางสาวภวณา ตันละมัยงาม และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ทินนโชติ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ที่ปรึกษาสมาคม ฯ
และผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ – นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายเกรเกอรี อาร์เธอร์ แมสแมน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๒. นางวรรณี ไทยพานิช และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๔๗ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
ของมูลนิธิชัยพัฒนา

/๓. นายสุกรรณ์…

 

 

– ๒ –

๓. นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายข้าวสารบรรจุถุงสำเร็จ ประกอบด้วย ข้าว กข.๔๓ ข้าวหอมปทุม และข้าวหอมมะลิ เพื่อทรงใช้ประโยชน์
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายมงคล ตันสกุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเพียร โกยสันติสุข ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ทรงวาด นำ คณะผู้แทน
ศาลเจ้า ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ เพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับใช้ในการ
ช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ต่อจากนั้น
เวลา ๐๙.๓๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการ
บริหารสมาคม ฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ๒๐๒๑”
ประจำปี ๒๕๖๔ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต “ไบค์ ฟอร์ ออล” ประจำปี ๒๕๖๔
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบ
กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องแปรสภาพขยะอินทรีให้เป็น
ดินออร์แกนิค เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำ
นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการจัดทำโครงการบรรพชาสามเณร และอบรมศีลจาริณี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ฉะเชิงเทราการกุศล พร้อมด้วยครู และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทำโครงการ ฯ และการจำหน่ายสินค้า ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางสุมน ใจคิด นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลูตาหลวง ภาค ๓๓๔๐ โรตารีสากล นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/นายมโนชัย…

 

 

– ๓ –

– นายมโนชัย สุดจิตร อุปนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำ คณะกรรมการ และที่ปรึกษา
สมาคม ฯ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๓ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นำ คณะมูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
“เดิน – วิ่ง คิดถึงพ่อ ส่งต่อลมหายใจ ปีที่ ๓” รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายอรรถพล เสือคำรณ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล “เอซีอีพี กอล์ฟ แชมเปียนชิพ ๒๐๑๙” (ACEP GOLF CHAMPIONSHIP 2019) ครั้งที่ ๑
และจากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “เอซีอีพี พีทีเอ แฟมิลี แรลลี ๖๒” (ACEP PTA FAMILY RALLY 62)
ครั้งที่ ๓ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ นำ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
สายใจไทย ฯ ดังนี้
๑. คณะมูลนิธิลูกเสือชาวบ้านเขตคลองสาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน
๒. คณะผู้บริหารบริษัท มานา เนเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
๓. คณะผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๔. คณะมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๕. คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๖. คณะผู้บริหารการประปานครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๗. คณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๘. คณะผู้บริหารบริษัท คิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๙. คณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

/๑๐.คณะผู้บริหารการไฟฟ้า…

 

 

– ๔ –

๑๐. คณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๑๑. คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๑๒. คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๑๓. คณะกองบัญชาการกองทัพไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๑๔. คณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๑๕. คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๑๖. คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๑๗. คณะผู้บริหารบริษัท เทเวศร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๑๘. คณะผู้บริหารกลุ่ม เค ทิส (KTIS) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๑๙. คณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ต่อจากนั้น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ นำ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
ที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปิน “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ “ศิลปาธร” ดังนี้
๑. สาขาทัศนศิลป์ นายอริญชย์ รุ่งแจ้ง
๒. สาขาดนตรี นายไกวัล กุลวัฒโนทัย
๓. สาขาศิลปะการแสดง นายวรรณศักดิ์ ศิริหล้า
๔. สาขาสถาปัตยกรรม นายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล
๕. สาขาศิลปะการออกแบบ นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร
– พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงนำ คณะทำงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต
องค์จำลอง เนื้อบรอนซ์ ปิดทองบนยอดพระเกศ ซึ่งยอดพระเกศบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ขนาดหน้าตัก
๔๘ เซนติเมตร
– นายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย