วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๙.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การศึกษานั้น คือรากฐานสำคัญของชีวิต เพราะทำให้คนเรามีความรู้ในหลักวิชา
มีความรู้คิดพิจารณา มีคุณธรรมความประพฤติที่ดี และมีความสามารถที่จะนำคุณสมบัติทั้งปวงนี้ ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเช่นบัณฑิตทั้งหลาย นับว่าได้เสริมสร้างรากฐานของชีวิตมาด้วยดีแล้ว จึงควรจะได้พัฒนาให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง ในด้านลึก ได้แก่การศึกษาค้นคว้าในวิชาเฉพาะของแต่ละคน ให้ยิ่งลึกซึ้งแตกฉาน และฝึกฝนปฏิบัติจนคล่องแคล่วชำนาญ ส่วนในด้านกว้าง ได้แก่การศึกษาเรียนรู้วิทยาการสาขาอื่น ๆ ตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและสถานการณ์ต่าง ๆ จะได้สามารถนำวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ประสานเข้ากับวิชาการด้านอื่น ๆ ได้อย่างสอดคล้อง ถูกต้อง เหมาะสม ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสร้างสรรค์เทคโนโลยี และการปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบ้านเมือง หากบัณฑิตตั้งใจพัฒนาความรู้ดังที่กล่าว แล้วนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติร่วมกับทุกคนทุกฝ่าย ด้วยความอุตสาหะอดทนแล้ว ประโยชน์และ
ความเจริญมั่นคงก็จะบังเกิดขึ้น ทั้งแก่บัณฑิตเองและแก่ชาติบ้านเมืองอย่างบริบูรณ์
เวลา ๑๑.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระราชมงคลวชิรญาณ วิปัสสนาภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ