วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้หนังสือเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่าน และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสีทาอาคารเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนหม่อมเจ้า เจริญใจ จิตรพงศ์ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน และโรงเรียนบ้านห้วยฟอง จังหวัดน่าน ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายบัตรประจำพระองค์ทหารผ่านศึกนอกประจำการ
– นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการ
เบญจมราชาลัยสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด
ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
นำ นายศักดา เด่นแดนโดม ประธานบริหารกลุ่มบริษัท แดน-ไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า “โอท็อป” (OTOP) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– นายสุวัฒน์ ไวจรรยา อุปนายกสมาคมกวีร่วมสมัย พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง คำพ้องคำกาพย์ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
– นายมุฮัมมัด ฮุชัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี (Mr. Mohammad Husain Alfailakawi) เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

/เวลา…

 

– ๒ –

เวลา ๑๐.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๒ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ และมีความเข้าใจถ่องแท้ในศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตามสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษามา
ในขณะเดียวกัน ยังต้องดำรงตนแบบผู้มีวัฒนธรรม คือประพฤติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามด้วย
บัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จึงควรจะได้ภาคภูมิใจ แล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงาน
โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้ดำเนินไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของเราให้เจริญวัฒนา เป็นสมบัติอันล้ำค่าคู่กับคนไทยและชาติไทยสืบไป
เวลา ๑๗.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ “ในฝัน” และครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ “คนไทยให้กันได้” กับพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะ
การประกวดผลงานศิลปกรรมในแนวเหมือนจริง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี