วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายซัยยิด เรซา โนบัคตี (Mr. Seyed Reza Nobakhti) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่านประจำประเทศไทย นายซัยยิด เรซา โนบัคตี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองกิจการพลเมือง
ผู้ลี้ภัย และการอพยพ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มาก่อน
– นายอะห์มัด อะลี เอ.เจ. อัตตะมีมี (Mr. Ahmed Ali A. J. Al-Tamimi) ซึ่งมีถิ่นพำนัก
อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำ
ประเทศไทย นายอะห์มัด อะลี เอ.เจ. อัตตะมีมี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำ
สาธารณรัฐคาซัคสถาน มาก่อน
– นายการ์โลส อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา (Mr. Carlos Humberto Jiménez Licona)
ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย นายการ์โลส อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำแคนาดา มาก่อน
– นายยอน ทัวร์กอร์ด (Mr. Jon Thorgaard) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง
ราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ประจำประเทศไทย นายยอน ทัวร์กอร์ด เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสภาการค้า กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก มาก่อน
– นายทูมูร์ อามาร์ซานา (Mr. Tumur Amarsanaa) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย

/ก่อนที่จะมา…

 

 

– ๒ –

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำ
ประเทศไทย นายทูมูร์ อามาร์ซานา เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย มาก่อน
เวลา ๐๗.๔๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ บ้านบรมนาถประสิทธิ์ หมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร และพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว