วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๒๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๒๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดำริ  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ณ  โรงเรียนคลองหนองใหญ่  (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์)  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวน ๑,๓๓๗ คน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๕ คน โดยโรงเรียน ฯ ได้เข้าร่วมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
เมื่อปี ๒๕๕๐ ปัจจุบันการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมสหกรณ์ นอกจากการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการแล้ว ยังมีการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ อาทิ การแปรรูปสบู่สมุนไพรฟักข้าว กล้วยน้ำว้าอบน้ำผึ้ง เป็นต้น
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๓๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๑๘ คน โดยโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริ เมื่อปี ๒๕๕๐ โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนจนประสบผลสำเร็จหลายด้าน อาทิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ กิจกรรมสหกรณ์ ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ระบบสหกรณ์ และการทำบัญชีรายรับรายจ่าย จนได้รับรางวัลด้านสหกรณ์หลายรางวัล กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมส่งเสริม
การผลิต
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
–  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ ฐิติโก เจ้าอาวาสวัดเจียระดับ เฝ้า ถวายพระพุทธรูป และ
พระพุทธสิหิงค์
–  นายวุฒิภัทร คําประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก นำ คณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

–  นางลัดดา เตชพาหพงษ์ และนายสุเทพ เตชพาหพงษ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สบทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
จังหวัดสมุทรปราการ
ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงนาสาธิต กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก สวนสมุนไพร และกิจกรรมเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ไข่  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ