วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมานานปี นับแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง ย่อมสร้างสมอบรมความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติต่าง ๆ ไว้เป็นอันมาก พร้อมที่จะออกไปทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตน แก่ชุมชน และแก่ชาติบ้านเมือง ในการทำงานนั้น มีข้อที่ควรตระหนักถึงอยู่ประการหนึ่ง คืองานทุกอย่างย่อมมีกฎเกณฑ์ มีระเบียบ ซึ่งผู้ที่ทำงานร่วมกันจะต้องยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกัน ที่กล่าวดังนี้ เพราะกฎระเบียบของงาน เป็นเสมือนกรอบที่คอยกำกับประคับประคอง ให้งานดำเนินไปด้วยความราบรื่น และสำเร็จผลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง หากผู้ที่ทำงานร่วมกัน ต่างคนต่างทำตามใจชอบ โดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบที่วางไว้ งานที่ทำก็คงยากที่จะบรรลุผลสำเร็จตรงตามเวลาและเป้าหมาย บัณฑิตเมื่อออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นงานใด ในสาขาใดก็ตาม จึงควรศึกษากฎระเบียบของงานให้ทราบชัด แล้วยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน แต่ละคนจะได้นำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติทั้งมวลที่มีอยู่ มาประสานส่งเสริมกัน เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสมถูกตรง
เวลา ๑๓.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๘.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในโอกาสครบ ๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เฝ้า รับพระราชทานผ้าไตร