วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ ที่  ๒๗  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากวังสระปทุม  ไปยังกองพลทหารม้าที่  ๒
รักษาพระองค์  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนิน                         ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำพิเศษพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๒.๒๗ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อนึ่ง  เมื่อวันอาทิตย์  ที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๗.๐๗ น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ในการนี้ ทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก (พอ.สว.) จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย โรงพยาบาลบัวใหญ่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ที่ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพ  บริการทันตกรรม  แพทย์แผนไทย  และรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ป่วย
ด้วยโรคระบบกระดูกและข้อ  โรคระบบไหลเวียนโลหิต  และโรคตา  พร้อมทั้งมีผู้มาขอรับบริการทันตกรรม
และแพทย์แผนไทยด้วย  นอกจากนี้ ยังทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคน ซึ่งโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่  และสำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ออกหน่วยให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดอย่างครบวงจร รวมถึงการอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง และประชาชนในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และปลูกจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ  ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอำนาจ  สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ เฝ้า รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕๐๐ โดส สำหรับ
นำไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์ในพื้นที่  พร้อมกันนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข จำนวน ๓ ตัว
และพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความปลอดภัยประจำตัวสุนัข  ต่อจากนั้น ทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ร่วมกับ
ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข  ผ่าตัดมดลูกอักเสบ
และผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากกระเพาะอาหาร  โดยทรงติดตามและเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัข
อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการผ่าตัด จนสุนัขสามารถฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการทำหมัน
ถือเป็นการคุมกำเนิดถาวรที่ช่วยลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์  ลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุม
จำนวนประชากรสัตว์ได้ดีที่สุด สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จกลับตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา