วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวง การบูรณะลงรักปิดทององค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ณ วัดหนองน้าขุ่น อาเภอแกลง จังหวัดระยอง