วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ที่ประกอบ
พระราชพิธีตรียัมพวาย -ตรีปวาย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายสิ่งของเครื่องพิธี
เวลา ๐๘.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ส านักงานชลประทานที่ ๑ อ าเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา
๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๑
ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงาน อาจจะมีอุปสรรคปัญหา
ผ่านเข้ามาบ้างเป็นปรกติ การจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้โดยราบรื่นนั้น บัณฑิตจะต้องมีความตั้งใจอันมั่นคง
เข้มแข็ง มีความกล้าที่จะสู้กับความยากล าบาก โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อ ข้อส าคัญ แต่ละคนต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
หมั่นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการ ด้วยความเพียรพยายามอยู่เสมอ พร้อมทั้ง
ฝึกฝนความคิดอ่านให้กว้างไกลและรอบด้านยิ่งขึ้น เพื่อจะได้น าความรู้ และความคิดวินิจฉัยอันละเอียดรอบคอบ
มาใช้ในการปฏิบัติแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ หากบัณฑิตทุกคนฝึกฝนตนเองดังที่กล่าว ให้กล้าแข็งและยั่งยืนแล้ว
ก็จะสามารถน าพาตน น าพาสังคม และประเทศชาติ ให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา บรรลุถึงความส าเร็จ และ
เจริญก้าวหน้าไปได้โดยสวัสดี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๗
ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงเปิดนิทรรศการ ๓๐ ปี
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม