วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้ – นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นา คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากบารุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางสุภาพร การย์กวินพงศ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– คุณหญิงปราณีต ศิริธร รองประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ นายกสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน ในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายโทโมฮิโกะ อิเคดะ ประธานบริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบกิจการ ของบริษัท ฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นา คณะผู้บริหารสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน ผลการดาเนินการโครงการเกษตรเพื่อชีวิตและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสรุปผลการดาเนินงานโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และคณะกรรมการมูลนิธิ นา ผู้มีผลงานดีเด่นสาขาพระสงฆ์ ประจาปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ สาขาผู้บริหารการศึกษา สาขาครูภาษาไทย สาขาครูสังคมศึกษา สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา และสาขาการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ ฯ ประจาปี ๒๕๖๕ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท รับการถวาย และรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
/๑. สาขา…
– ๒ –
๑. สาขาพระสงฆ์ ประจาปี ๒๕๖๔ ได้แก่ พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระสิงห์ ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจาปี ๒๕๖๕ ได้แก่ พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๒. สาขาผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อานวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา ตาบลแม่สวด อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ โดยนายสมศักดิ์ ช่วยเกิด รองผู้อานวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานแทน
๓. สาขาครูภาษาไทย ได้แก่ นางปิยวรรณ บัวพันธ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล บ้านด่าน ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๔. สาขาครูสังคมศึกษา ได้แก่ นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปะเตชอังกูร ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
๕. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา ได้แก่ นางสาวสายฝน เอี่ยมสิทธิ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ตาบลแม่กลอง อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๖. สาขาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ นายชานาญ นิลกระวัตร ผู้ใหญ่บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗ ตาบลสุคิริน อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสนี้ นายสมเกียรติ ชอบผล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือผู้มีผลงานดีเด่นดังกล่าวด้วย
– นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ นา นายรอยล จิตรดอน ผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจาปี ๒๕๖๔ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร เข็มทองคา และเงินรางวัล ในโอกาสนี้ ครอบครัวของนายรอยล ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายสมศักดิ์ ช่วยเกิด รองผู้อานวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถยนต์บรรทุก (๖ ล้อ) ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อพระราชทานแก่โรงเรียนล่องแพวิทยา เพื่อไว้ใช้ในกิจการของโรงเรียน ฯ
เวลา ๑๓.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นา ผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นาวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ ๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ และผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มวิทยฐานะด้วย
ในโอกาสนี้ ผู้สาเร็จการอบรม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านเครือข่าย 5G เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
/ในการนี้ …
– ๓ –
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแพทย์วรัญญู จานงค์ประสาทพร รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์ดิเรก อกิญจนานนท์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถพยาบาล ฯ ดังกล่าว
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา ๑๔.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “ด้วยจงรักและบูชา (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Textile Collection : Symbols of Love and Respect)” และทรงฟังการบรรยายของ “ดร. ซูซาน คอนเวย์” (Dr. Susan Conway) ผู้ประพันธ์หนังสือ ณ หอประชุม สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปถวายแด่พระภิกษุ และมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หน่วยเฉพาะกิจตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๓, วัดนาทวี, มัสยิดบ้านพลีใต้ อาเภอนาทวี กองร้อยเฉพาะกิจตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๓๓ อาเภอจะนะ และฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจ ที่ ๔๓๐๕ อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา