วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๒๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๑๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม พร้อมด้วย เจ้าชายอับดุล มาติน อิบนี ซุลตัน ฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ (His Royal Highness Prince ‘Abdul Mateen ibni His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) พระราชโอรส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล

ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงร่วมพระราชพิธีรัชดาภิเษกของ
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม พระองค์ที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ และสมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งบรูไนดารุสซาลาม ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะ และเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลายครั้ง และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม และเจ้าชายอับดุล มาติน อิบนี ซุลตัน ฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน และเสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia – Pacific Economic Cooperation : APEC) ครั้งที่ ๒๙
ณ กรุงเทพมหานคร นับเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ

ประเทศไทยและบรูไนดารุสซาลามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๗
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ จึงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญเพื่อเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบ ๔๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ และเป็นโอกาสอันดียิ่ง
ที่ทั้งสองประเทศจะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมฮาลาล การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านการเกษตร ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

เวลา  ๐๘.๔๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๗
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

/ในวันเดียวกันนี้ …

 

– ๒ –

 

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๘.๐๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร