วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลาดับดังนี้
– นายเฟลมิง ราอุล ดูอาร์เต ราโมส (Mr. Fleming Raúl Duarte Ramos) ซึ่งมีถิ่นพานัก อยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปารากวัยประจาประเทศไทย
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปารากวัย ประจาประเทศไทย นายเฟลมิง ราอุล ดูอาร์เต ราโมส ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปารากวัยประจาสาธารณรัฐอินเดียด้วย
– นายษามิร อัลอัดวาน (Mr. Thamer Adwan) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจาประเทศไทย
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจาประเทศไทย นายษามิร อัลอัดวาน ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจามาเลเซียด้วย
– นายอะยิส ลุยซู (Mr. Agis Loizou) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจาประเทศไทย
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจาประเทศไทย นายอะยิส ลุยซู ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไซปรัสประจาสาธารณรัฐอินเดียด้วย
– นายอัรดะชีร เกาะดีรี (Mr. Ardasher Qodiri) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ ทาจิกิสถานประจาประเทศไทยคนแรก
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ประจาประเทศไทยคนแรก นายอัรดะชีร เกาะดีรี ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจามาเลเซียด้วย
– นายเออร์เนสต์ อึมบาอิมบา อึนโดมาฮีนา (Mr. Ernest Mbaimba Ndomahina) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจาประเทศไทยคนแรก
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจาประเทศไทยคนแรก นายเออร์เนสต์ อึมบาอิมบา อึนโดมาฮีนา ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจาสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
/- นางสาวอาเลงกา …
– ๒ –
– นางสาวอาเลงกา ซูฮาดอลนิก (Ms. Alenka Suhadolnik) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียประจาประเทศไทย
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย ประจาประเทศไทย นางสาวอาเลงกา ซูฮาดอลนิก ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวีเนีย ประจาสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
เวลา ๑๕.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พระราชทานพระวโรกาสให้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เฝ้า ถวายรายงานตัว ในโอกาสที่จะเข้ารับตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นา นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้ารับรางวัล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต