วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ทรงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “พระปณิธานสู่การพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ยั่งยืน” (Sustainable
Development on Mathematics and Science Education) และทรงฟังการบรรยาย ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
เวลา ๐๙.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ หอประชุมโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์