วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ มีนักเรียน จำนวน ๓๖ คน
ครู ตชด. ๕ นาย และครูโรงเรียนคู่พัฒนา ๑ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
มีผลการประเมินสอบ NT ด้านภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ ด้านคณิตศาสตร์ ต่ำกว่าระดับประเทศ
ส่วนผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์
และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ แก้ไขด้วยการจัดค่ายพัฒนา O-NET โดยให้ครูผู้สอน
แนะนำผู้ปกครองให้ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน และส่งครูไปอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมห้องสมุด มีบรรณารักษ์น้อยคอยแนะนำการใช้ห้องสมุด กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน วาดภาพระบายสี และจดบันทึก กิจกรรมสหกรณ์สอนให้รู้จักกิจกรรมร้านค้า และออมทรัพย์
มีสมาชิก จำนวน ๖๒ คน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สอนให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง เช่น การปลูกพืช
ผักสวนครัว เน้นการปลูกผักยกแคร่ และปลูกผักในล้อยาง การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่แบบปล่อยลาน การเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อคอนกรีต และในบ่อดิน การเลี้ยงปลานิลในกระชัง กิจกรรมอาชีพ มีวิทยากรมาสอนการทำลูกประคบ
สมุนไพร และแปรรูปสมุนไพร ส่งจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน ตลาดนัด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
มาสนับสนุนและต่อยอด เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านบ้านห้วยดอกไม้ มีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น
โอกาสนี้ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดบึงกาฬ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนิน
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ ฯ เริ่มระยะที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๕๖ มีสมาชิก จำนวน
๓๐ คน โดยฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การทำบัญชีครัวเรือน การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่ม
ความมั่นคงทางอาหารให้สมาชิก ปัจจุบัน เข้าสู่ระยะที่ ๕ มีสมาชิก จำนวน ๒๐๗ คน เช่น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านคำแคนพัฒนา อำเภอศรีวิไล ผลิตภัณฑ์เด่น คือ พืชผักสวนครัว การแปรรูปสมุนไพร และลูกประคบ
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโสกโพธิ์ อำเภอบึงโขงหลง ผลิตภัณฑ์เด่น คือ การทำพานบายศรีสู่ขวัญ
และปลาส้ม กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านห้วยเนียม อำเภอโซ่พิสัย ผลิตภัณฑ์เด่น คือ การแปรรูปกล้วยตาก
กล้วยฉาบ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ให้ทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เวลา ๑๓.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

/โรงเรียน…

 

 

– ๒ –

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี เปิดสอนระดับปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน
จำนวน ๒๙ คน ครู ตชด. ๕ นาย ครูคู่พัฒนาและครูอาสา ๓ คน สำหรับคะแนนสอบ NT ของชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ และคะแนนสอบ O-NET ของชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ มีการฝึกใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าข้อมูล
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โดย กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสาธารณสุข และครู จัดกิจกรรม triple-p มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๑ ครอบครัว เป็นเด็กอายุ ๒ ขวบครึ่ง – ๖ ขวบ เพื่อส่งเสริม
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย กิจกรรมห้องสมุด มีการฝึกบรรณารักษ์น้อยคอยแนะนำการใช้ห้องสมุด นอกจากนี้
ยังส่งเสริมทักษะอาชีพส่งขายที่สหกรณ์ เช่น กระปุกออมสินผีตาโขน เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพียงพอต่อความต้องการ และเหลือจำหน่าย จัดตั้งเป็นฐานการเรียนรู้ให้บริการประชาชน ในการปลูกพืชผัก ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ให้ครูช่วยกันดูแลนักเรียน ทั้งด้านส่งเสริมความรู้ใหม่ ๆ กระตุ้นพัฒนาการจะได้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อไป
เวลา ๐๖.๔๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด
ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสุพรรณบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศ
สมณศักดิ์ ไปถวายแด่สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ สุวิธานศาสนกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปสาทกร
สุนทรทักษิณคณมหานายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี และเชิญ
สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระเทพวชิรนายก ดิลกปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระมงคลวชิราคม และพระศรีวชิรมุนี ณ พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง