วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการศาลยุติธรรม นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๒๖ รับวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง