วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนายสัญญา ประเสริฐ ประธานกรรมาธิการ
การต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภา
ในโอกาสนี้ นายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง และนางพรพิศ
เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะบุคคลที่บริจาคเงินให้การสนับสนุนกิจการของมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ ฯ ต่อจากนั้น
ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์
พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิด
ลายนารีรัตนราชกัญญา” ระดับประเทศ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ว.ป.ร.๑,ภ.ป.ร.๓,ร.จ.ท. ณ ศาลาบัณณรศภาค
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร