วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นา คณะกรรมการร้านกาชาด กระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒
เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นา คณะกรรมการร้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจาหน่ายสลากกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– พลโท ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะผู้บริหารบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดรายการลูกทุ่งไอดอล (ชาย) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
๒. คณะผู้บริหารบริษัท น้าตาลไทยเอกลักษณ์ จากัด ในนาม “เคทิส กรุ๊ป” (KTIS Group)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทย ฯ อาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นา นางวรากร วิริยะพันธุ์
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองโบราณ จากัด (สาขาพัทยา) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นา คณะข้าราชการ และกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน รายได้จากการจาหน่ายเสื้อเหลืองปี ๒๕๖๒ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– นายกิตติพงษ์ เดชะอาไพ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร นา คณะกรรมการอานวยการทั่วไป
สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) นา คณะผู้บริหารธนาคารธนชาต ฯ และธนาคารทหารไทย ฯ พร้อมด้วย
ผู้บริหารบริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจาหน่ายสลากกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
/นางมาลี…
– ๒ –
– นางมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้า รามาดาพลาซา นา คณะผู้บริหารโรงแรม ฯ
และผู้จัดงานวันเด็กเพื่อ กพด. ประจาปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดงานดังกล่าว สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นางสาวภควดี (มาลากุล) กันภัย และสมาชิกราชสกุล เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ
และของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– นางสาวเปรมิกา สุจริตกุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะผู้บริหารสมาคม ฯ
และคณะกรรมการจัดงานเทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส “จากแวร์ซายส์…สู่สวนหลวง ร.๙” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตราไปรษณียากรที่ระลึกครบ ๓๓๓ ปี ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจาปี ๒๕๖๑
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างชมรมโกล์เกียร์กอล์ฟคลับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับชมรมกอล์ฟอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– ศาสตราจารย์สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นา ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ผู้บริหาร และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสารกับการสื่อความหมาย ทฤษฎีการสื่อสาร และการอภิปรายความ
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายเอกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นา ผู้ชนะเลิศการประกวด
อ่านอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย