วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๑๙.๑๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงละครชาตรี เรื่อง “มโนห์รา” จัดโดยมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท  ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายพนมบุตร  จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวอัญชุลี  สิมะเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทำคุณประโยชน์ และผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก แล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโกวิท  ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางยุพา
ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร กรรมการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ และประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ และกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองภาค ประกอบด้วย การแสดงรำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และละครชาตรี เรื่อง “มโนห์รา” ตอนบุพเพสันนิวาส เมื่อการแสดงจบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้แทนมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ นักแสดงกิตติมศักดิ์ ผู้แทนครูผู้ฝึกซ้อม และพิธีกร สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ จัดการแสดงละครชาตรี เรื่อง “มโนราห์” ขึ้น
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี ๒๕๖๖ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

ละครชาตรี เป็นละครพื้นบ้านของไทยประเภทหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างโนราของภาคใต้กับละครนอกของภาคกลาง ละครชาตรีเป็นที่นิยมแพร่หลายทางภาคใต้ เรื่องที่นิยมแสดงคือเรื่อง พระสุธน
และนางโนราห์ จึงเรียกละครประเภทนี้ว่า โนราห์ชาตรี ต่อมา กรมศิลปากรได้พัฒนาและปรับปรุงละครชาตรี
ให้มีบทละครและการร่ายรำ จัดการแสดงบนเวทีโรงละครขนาดใหญ่ มีการแบ่งบทเป็นองก์ แต่ละองก์มีการเปิด
และปิดม่าน เพื่อเปลี่ยนฉากแบบสมจริง เรียงเป็นลำดับตามท้องเรื่อง จึงเป็นละครที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้ชม

 

/เวลา ๐๘.๕๒ น. …

 

– ๒ –

 

เวลา  ๐๘.๕๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์”
ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๓.๕๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญ และประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๕๐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๔.๑๘  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ นายนพพร  วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางอัญชลี  ชุมนุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เฝ้ารับพระราชทานรางวัล “พรินเซสส์ เอนไวรอนเมนทัล เฮลธ์ อะวอร์ด” (Princess Environmental Health Award) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ