วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๔  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๕๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๘  ณ อาคารสินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๑๐  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุม
พยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง “ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตรในสังคม
สูงวัยหลังภัยพิบัติโรคระบาด” (Toward Metaverse Nursing Systems for Post Pandemic
in Aging Society)  ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี