วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ นับว่าเป็นผู้มีทั้งความรู้ในทฤษฎีดนตรี
และความชำนาญในการปฏิบัติดนตรี ความรู้และความชำนาญดังกล่าว มีความสำคัญอยู่ด้วยกัน จะขาดสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมิได้ ที่กล่าวดังนี้ เพราะความรู้ในทฤษฎีดนตรี เป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่ง สำหรับการเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการด้านดนตรี การเสริมสร้างความเข้าใจในบทเพลงและดนตรี การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตนเอง
รวมทั้งการร่วมงานกับบุคลากรทางการดนตรีท่านอื่น ๆ ส่วนความชำนาญในการปฏิบัติดนตรี ก็เป็นทักษะความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานในด้านการดนตรี และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรทางการดนตรีของชาติต่อไป บัณฑิตผู้จะได้ไปศึกษาต่อ และประกอบอาชีพการงานทางการดนตรีให้บรรลุผลสำเร็จ จึงควรตั้งใจพยายามให้มาก ที่จะสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ในทางทฤษฎี และความชำนาญในการปฏิบัติ
ให้ยิ่งสูงขึ้นจัดเจนขึ้นอยู่เสมอ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้
นายเติ้ง เฟิง (Mr. Deng Feng) ประธานกรรมการบริหารบริษัท หัวเหวยเทคโนโลยี จำกัด และคณะ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย