วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565

 

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้ เป็นมหาวิทยาลัยในแบบที่ให้โอกาสแก่ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางและอย่างอิสระ จึงอำนวยประโยชน์ได้มาก
ในด้านสนับสนุนส่งเสริมบุคคลทั่วไป ให้ได้เพิ่มพูนและฟื้นฟูความสามารถของตนทางด้านวิชาการ บัณฑิตทั้งหลาย
ไม่ว่าจะมีการงานทำอยู่แล้ว หรือกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานก็ตาม ควรจะได้นำความรู้ความสามารถ
ที่สร้างเสริมมาด้วยดีดังกล่าว ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยคำนึงถึงความพอเหมาะพอดีอยู่เสมอ ความพอเหมาะพอดีนี้ เป็นหลักสำคัญของการประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่าง การวางตัวให้พอเหมาะพอดีกับภาวะฐานะและหน้าที่ของตน รวมทั้งการทำงานโดยนำความรู้และวิทยาการมาปรับใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็น และสถานการณ์แวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิต
และกิจการงาน จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาหาความพอเหมาะพอดีของตนให้ทราบชัด แล้วประพฤติปฏิบัติการ
ทุกอย่างโดยไม่ให้ขาดและไม่ให้เกิน
เวลา ๑๔.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดโครงการ “ซิกส์ตี้พลัส พลัส คิทเช่น
บาย ซีพี” (60+ Plus Kitchen by CP) ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๑
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เฝ้า ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้าน ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ปริญญาบัตร
ที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ มิได้เป็นเพียงเครื่องแสดงความรู้และทักษะของแต่ละคนเท่านั้น หากยังบ่งชี้ด้วยว่า

/ บัณฑิตมีความพร้อม …

 

-๒-

บัณฑิตมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน
บัณฑิตจึงควรคำนึงถึงคุณค่าและความสำคัญดังที่กล่าว แล้วตั้งใจประกอบอาชีพการงานโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความอุตสาหะพากเพียร พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ต่อยอดจากพื้นฐานที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จในงาน สามารถรับภาระหน้าที่
อันสำคัญ ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป