วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า กราบทูลสัมภาษณ์ และบันทึกแถบวีดิทัศน์
เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๔