วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่
พระพรหมวชิราลังการ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิภาวนาโกศล วิมลสีลสมาจารมุนี ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี และเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระเทพวชิรเวที ศรีปริยัตยานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดเพชรวราราม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์