วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นท้องพระโรงหน้า พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้แทนคณะพาณิชย์ ได้แก่ หอการค้าไทย – จีน
หอการค้าอินเดีย – ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำ ผู้แทนคณะบุคคลทางศาสนา ได้แก่ คณะโรมันคาทอลิก คณะสภาคริสตจักรในประเทศไทย คณะพราหมณ์ – ฮินดู และคณะไทย – ซิกข์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ข้าพเจ้า
และพระราชินี รู้สึกยินดี และปลื้มใจมาก ที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลาย มีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมา ร่วมแสดง
ความปรารถนาดี ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้
ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ผู้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้า ด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตาจับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง
ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดี
ที่ทุกคนทุกฝ่ายจักพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไป
ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพร
ให้ทุกท่าน มีความผาสุกสวัสดี พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน
จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวนำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
/ในวันเดียวกันนี้…

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการ
พระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชมณเฑียร นำ นางฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์
ประจำประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในนาม
คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ข้าพเจ้าและพระราชินี
มีความชื่นชม และประทับใจมาก ในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ซึ่งท่านคณบดี
คณะทูตได้กล่าว ในนามคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้
ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลาย ที่ได้แสดงความปรารถนาดีต่อเราทั้งสอง ประเทศ
และประชาชนชาวไทย ทั้งยังแสดงความตั้งใจจริง ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของเรา
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในประการนี้ ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล
และประชาชนชาวไทย และข้าพเจ้าเองก็จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ ให้ยิ่งเจริญงอกงามและธำรง
ยั่งยืนสืบไป
ขอสนองพรทุกท่าน ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งขอให้ประเทศ
และประชากรซึ่งท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้ มีความรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไป
จบแล้ว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับรองคณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงแก่คณะทูตานุทูต ฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ด้วย
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูงและทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ไปยังเกยพระที่นั่ง
อาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เพื่อประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค (ราบใหญ่) ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
/ในการนี้…

– ๓ –

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี ทรงร่วมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ โดยเสด็จในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ด้วย
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทองแล้ว พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมารค
กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปยัง
วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยาตรา
ริ้วขบวน เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง มโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง
ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๒๑ นัด ยาตราริ้วขบวนพยุหยาตรา
ทางสถลมารคออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูพิมานไชยศรี ประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาถนน
หน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนตะนาว เลี้ยวขวา
ถนนบวรนิเวศ เลี้ยวขวาถนนพระสุเมรุ เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศวิหาร พระราชาคณะและพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการท้ายที่นั่งถวายสักการะพระรูปและพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
และสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชกรรมวาจาจารย์ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ แล้วทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระวันรัต ถวายอดิเรก แล้วถวายพระพุทธรูปปางประทานพร ภปร ปี ๒๕๐๘ พร้อมแท่นประดิษฐานและสุวรรณฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมารค กราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยาตราริ้วขบวน
เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และ
กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๒๑ นัด ยาตราริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาที่ลานพลับพลา
มหาเจษฎาบดินทร์ เข้าถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนบำรุงเมือง
เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้
/ทรงจุดธูปเทียน…

– ๔ –

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงกราบ แล้วเสด็จขึ้นชานพระอุโบสถ บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพร เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ต่อจากนั้น พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชาคณะ
และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี
(ฉัพพรรณรังสี) และทรงอัญเชิญพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี (ฉัพพรรณรังสี) สวมที่พระเศียรพระพุทธอังคีรส
พระประธานพระอุโบสถ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร
และดุริยางค์ แล้วถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพบูชาพระพุทธอังคีรส ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ในรัชกาลที่ ๗ และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชอุปัธยาจารย์
จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอดิเรก
แล้วถวายพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ พร้อมฉัตร ๗ ชั้น เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกย
ข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมารค กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยาตราริ้วขบวน
เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่
และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๒๑ นัด ยาตราริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคออกจากเกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปตามถนนเฟื่องนคร
เลี้ยวขวาถนนเจริญกรุง เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เสด็จเข้าพระอุโบสถ ต่อจากนั้น พระราชาคณะ และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ถวายต้นไม้ทอง
ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
บูชาพระพุทธเทวปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถวายอดิเรก แล้วถวายพระพุทธเทวปฏิมากรทองคำ (จำลอง) จากนั้น
ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกยหน้าวัดพระเชตุพนวิลมังคลาราม
ประทับพระราชยานพุดตานทอง เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตรา
ทางสถลมารค กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยาตราริ้วขบวน
/ชาวพนักงาน…

– ๕ –

ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง มโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศ
ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่
เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๒๑ นัด ยาตราริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคออกจากเกยหน้าวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ไปยังพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนท้ายวัง เลี้ยวขวาถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน
เลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี เทียบพระราชยานพุดตานทอง
ที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทับ ณ พลับพลาพิธี บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ทอดพระเนตรขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒