วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์  ที่  ๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา  ๐๙.๑๖  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงศึกษาและทอดพระเนตรงานด้านการพัฒนายา ณ สำนักงาน
กำกับดูแลยาแห่งชาติจีน และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน กรุงปักกิ่ง และทรงหารือกับกระทรวงวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน
ครบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ อีกทั้งจะทรงศึกษาและทอดพระเนตรงานด้านการพัฒนาวัคซีน
ที่ใช้กับสัตว์  ณ บริษัท เยไบโอ ไบโอเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมืองซิงต่าว นอกจากนี้ จะทรงศึกษาและทอดพระเนตร
งานด้านการพัฒนายาชีววัตถุ  ณ บริษัท อู๋ซี ไบโอโลจิกส์ จำกัด และงานวิจัยด้านเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ณ สถาบันแมททีเรีย เมดิกาแห่งเซี่ยงไฮ้ ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน นครเซี่ยงไฮ้
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๓๑  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ
ครบรอบปีที่ ๒๔  ณ อาคารทรงงาน หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ฯ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร