วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ อาคาร
อเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๓
เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๔ (การศึกษา ๒๐๓๐) ครั้งที่ ๒ (2nd Asia – Pacific Religional Education Minister’s Conference on SDG4 – Education 2030 ZAPREMC – II)) ณ โรงแรม
แชงกรี – ลา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระครูโกศลสิกขกิจ (พุฒ วายาโม) เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธรรมยุติ) จังหวัดศรีสะเกษ เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะบุคคล ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และที่ปรึกษาและนายกสมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “คนสร้างป่า อ.อ.ป.” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายเก้าอี้ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒
ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
– นายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางวรรณวิมล เกิดผล
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๗๖๔๓ เนื้อที่ ๙๙ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๖๔๔ เนื้อที่ ๙๙ ตารางวา ตั้งอยู่ที่แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นาวาเอกหญิง วรัญญา คุ้มผาติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๔ นำ คณะผู้บริหารชมรม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

/- นางสาวอุษณีย์ …

 

– ๒ –

– นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริษัท เคเอฟยู จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบ
หน้าพระราชทาน พายต้นแบบหน้าพระราชทาน และน้ำผลไม้สูตรพระราชทาน รวมทุกสาขา ระหว่างวันที่
๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายอีเดน วูน (Dr. Eden Woon) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในโอกาสนี้
นางชลิตา เลิศวิญญู ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ หอประชุมโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๒