วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๒๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ ทรงหล่อยอดฉัตรทองคำ เพื่อเชิญไปประดิษฐานบนยอดอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล วัดป่าธรรมคีรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ มณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา
ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้น พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานคืน เพื่อเชิญไป
ถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดถวายเป็นพุทธบูชา ๕ พระอาราม พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ศิลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร
ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมจารีกถา หรือผู้ประพฤติธรรม จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวยเพื่อทรงเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล วัดป่าธรรมคีรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ทรงจุดเทียนทอง
เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย ขณะนั้น โหรหลวง
ลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานขอถวายเครื่องสักการะ ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับแผ่นทอง แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทอง
ลงในเบ้า ทรงถือสายสูตรเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์ ฯ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากมณฑลพิธี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

/ เวลา  ๑๘.๕๒  น. …

– ๒ –

 

เวลา  ๑๘.๕๒  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพิจิตร  บุญทัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ลายเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ลายเฉลิมพระเกียรติ เป็นผ้าไหมที่ออกแบบลวดลายขึ้นใหม่ และทอโดย
กลุ่มช่างฝีมือของจังหวัดสุรินทร์ มีขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ย้อมสีน้ำเงินตามธรรมชาติ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอเมืองสุรินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชน
“คนกับไหม” บ้านไหมทองสะเร็น ได้ร่วมกันจัดทำผ้าไหมดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา  ๑๐.๓๐  น.  (เวลาท้องถิ่น)  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล เดวิด ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ไปยังโรงเรียนสัตวแพทย์คอเร็ต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็ม ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรศูนย์ภาพวินิจฉัย ประกอบด้วย ห้องเอ็กซ์เรย์ ห้องเอ็มอาร์ไอ และห้องอัลตราซาวด์ ซึ่งสามารถให้การวินิจฉัยได้ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ การวินิจฉัยด้วยภาพทางสัตวแพทย์
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาสาเหตุการเจ็บป่วยในสัตว์ เช่น การที่สัตว์มีสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินอาหาร การเกิดและการกระจายของเนื้องอกไปในอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อให้การรักษาอย่างถูกต้องต่อไป จากนั้น เสด็จไปยังห้องประชุมแอนนา ทรงรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงเรียนสัตวแพทย์คอเร็ต
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อคริสตศักราช ๑๙๘๕ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา การฝึกอบรมทางคลินิกสัตวแพทย์
การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย และการวิจัยทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นโรงเรียนสัตวแพทย์แห่งเดียวในอิสราเอล มีการให้บริการตรวจรักษาสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญ
กับการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ นอกจากนั้นยังมีผลงานการศึกษาวิจัยในด้านโรคจากสัตว์สู่คน การผลิตอาหารปลอดภัย ซึ่งนับเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของวิชาชีพสัตวแพทย์ ในการนี้ ทรงลงพระนามในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสัตวแพทย์คอเร็ต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็ม กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งดำเนินการ
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนนิสิต การศึกษาวิจัยร่วมกัน การสัมมนา
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การร่วมมือกันทางวิชาการของทั้งสองสถาบันในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเจริญ
ก้าวหน้าของวิชาชีพสัตวแพทย์ทั้งในประเทศไทยและรัฐอิสราเอล ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ

เวลา  ๑๑.๒๐  น.  (เวลาท้องถิ่น)  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของแผนกสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตของโรงเรียนสัตวแพทย์คอเร็ต ซึ่งให้บริการรักษาและพักฟื้นสัตว์ป่วยภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนดูแลสัตว์ป่วยจากแผนกอื่น ๆ หรือสัตว์ป่วยที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จากนั้น ทอดพระเนตรห้องฟอกไต และห้องผ่าตัดสัตว์เล็กของโรงเรียนสัตวแพทย์คอเร็ต

/ในวันเดียวกันนี้ …

 

– ๓ –

 

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี