วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๗  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา ๐๙.๐๒ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ อาคารสุพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น แท้จริงมิได้เป็นการศึกษาเรียนรู้หลักวิชา
แต่เพียงอย่างเดียว หากยังเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจ รวมทั้งความประพฤติปฏิบัติด้วย เหตุนี้ ผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นบัณฑิต นอกจากจะต้องมีความรู้ดีแล้ว จึงควรต้องมีความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติที่ดี บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาแล้วโดยทั่วกัน จึงมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน   อย่างผู้มีความรู้ความคิด และความประพฤติปฏิบัติที่ดีอย่างแท้จริง เพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญ
ให้แก่ตนเอง ทั้งยังมีหน้าที่ต่อส่วนรวม คือจะต้องเป็นทั้งกำลัง ทั้งผู้นำ ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้า
มั่นคงยิ่ง ๆ  ขึ้น หากบัณฑิตจะได้ตระหนักถึงหน้าที่อันทรงคุณค่านี้ของตน แล้วร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้น
ให้บรรลุผลสมบูรณ์แล้ว แต่ละคนก็จะมีชีวิตที่ผาสุกรุ่งเรือง และชาติบ้านเมืองก็จะมีความเจริญยั่งยืนตลอดไป

เวลา ๑๓.๑๘ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารสิรินคร” ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๑๙ น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม