วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคล
ต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ พระราชเสนาบดี เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวง และคณะฆราวาส เฝ้า
และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
และสมทบกองทุน สธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค แมส จำกัด นำ กรรมการบริษัท โอเค แมส จำกัด กับผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินจากการจัดงานมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์มีทอล์ค” ครั้งที่ ๗ สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายวนิชชัย แก่นภมร ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ ตำบลบางขวัญ
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นำ นายทวีศักดิ์ กนกวิริยากร ประธาคณะกรรมการ
จัดงานบุญทอดกฐิน ณ วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากการร่วมทำบุญในงานดังกล่าว สมทบทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล โอกาสนี้ พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นำ คณะกรรมการร้านกระทรวงการคลัง
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดกระทรวง
การคลัง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านกระทรวงอุตสาหกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ และเงินรายได้จากการออกร้าน
กระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายไพบูลย์ อ่าวสถาพร พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “พจนานุกรม ภาษาอิ้วเมี่ยน – อังกฤษ – ไทย”
เพื่อพระราชทานแก่หน่วยงานในโครงการตามพระราชดำริ
– นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

/เวลา ๑๕.๑๒ น. …

– ๒ –

เวลา ๑๕.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงดนตรีดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– นายพนัส ศุภศิริลักษณ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี
พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ผู้แทนองค์กร นักเรียน และผู้ชนะเลิศการประกวดข้าวต้มหาง – ลูกโยน เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี พระครูวิจิตรธรรมรัตน์
งานทอดผ้าป่าการกุศล และงานตักบาตรเทโวข้าวต้มหาง – ลูกโยน ตำบลนามะตูม ประจำปี ๒๕๖๑
สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมทั้งข้าวต้มหาง – ลูกโยนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด และขนมไทยตำบลนามะตูม และในโอกาสนี้ พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหาร บริษัท ดีเอสจี
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ “อิ่มบุญอิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปี ๖” สมทบทุนการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) โรงพยาบาลรามาธิบดี
– คณะกรรมการร้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
คุณแม่คุณภาพ และคณะ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวพรเพ็ญ เดชวิไลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ค้าน้ำมันประมงไทย (๒๐๐๓)
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
๒. นางภัสส์กุญช์ และนายอนันต์ โสภณอนันต์กิจ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

/- นายไชยวัฒน์ …

– ๓ –

– นายไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย ผู้บริหาร บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมแผ่นดีวีดีรายการ “ม.ปลายสายเก่ง” ในโอกาสนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในรายการ “ม.ปลายสายเก่ง” ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พระยา ฟิโลโซฟี จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเป๋ารุ่นพิเศษ “ณพัฒน์ เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา”
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายปรีชา บุญญานุรักษ์ นำ นางสาวสุดาวรรณ สิทธิไชย นางสาวสิริวรรณ สิทธิไชย
และนางอุไรวรรณ แซ่ตั้ง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
พลโท เอกชัย จุลเสวก ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๕ ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๒๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า เป็นการส่วนพระองค์
เวลา ๑๐.๓๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ อาคารสถาบัน
วิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน และทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานสาธารณประโยชน์ กับประทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย