วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๖ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘
“กาญจนบุรีเกมส์” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “กาญจนิกาเกมส์” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ รับไฟพระฤกษ์
เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง