วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพันธุ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
นา นายรามณรงค์ ศรประชุม และนายกาหลง สุขโข กรรมการมูลนิธิพระพุทธบาท (พลวง) เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายเงินจากการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท (พลวง) เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และถวายพระพุทธรูป “พระวัฒนมงคลศากยมุนี”
– นายเสกสันต์ วจนพงศ์พันธุ์ นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากการทาบุญ สมโภช ๑๒๐ ปี วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเขตดอนเมือง ในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการ “ต้นแบบระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลและข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี เครือข่าย 5G” ภายใต้การกากับของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา นายหวัง
หวิน ฉิ้ง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบารุงสภากาชาดไทย และสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ ช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
– นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นาคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และหนังสือ “ความสุข ส่งต่อได้” เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายปิยพัชร์ ธัญญะกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวเบรโต จากัด พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทนเนอร์แซกโซโฟน เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
/- รองศาสตราจารย์…
– ๒ –
– รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานของสถาบัน ฯ เวลา ๑๓.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี
ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นา ผู้สนับสนุนมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร