วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ นำ คณะกรรมการร้านกองทัพเรือ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าออนไลน์
และการออกรางวัลสลากกาชาดพิเศษในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย
บัตรนำโชคในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะองค์กรส่งเสริม
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์
บรมราชินีนาถ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการศึกษา และกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ดังนี้
๑. นายอัคร เช้าฉ้อง ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน (German Language and Literature)
จากมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก (University of Hamburg) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
๒. นายบัญชา รัตนมธุวงศ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๓
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวรรณคดีอังกฤษ
(English Literature) ณ มหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์ (Lancaster University) สหราชอาณาจักร
๓. นายภูมิ เลิศภิญโญวงศ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๓
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematic)
ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์ (University of California, Irvine) สหรัฐอเมริกา

/ในวันเดียวกันนี้ เวลา…

 

 

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบัวแก้วนำโชค ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา นำ คณะกรรมการชมรมกอล์ฟ
กระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการ
แข่งขันกอล์ฟ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
ประธานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นำ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ที่จะเกษียณ
อายุราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน ฯ พร้อมทั้งกราบถวายบังคมลา
และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย
– นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว นำ คณะผู้บริหาร
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และครูที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งกราบถวายบังคมลา
และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย
– นายณัฏฐ์ ศรีวิหค นำ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะกรรมการมูลนิธิสะพานข้ามแม่น้ำแคว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินจากการจดทะเบียนยกเลิกมูลนิธิ ฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
๒. นางพนมมาศ ศรีวิหค และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษ บูรณะพระราชวังสนามจันทร์ วัดไร่แตงทอง
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย