วันจันทร์ ที่24 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก” ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน การประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญของขวัญพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสปีใหม่ ณ หอประชุม ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ลานกิจกรรมค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง หอประชุมค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หอประชุม กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ อำเภอเมืองสงขลา และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา