วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาส ที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางหลาว ฮุย ซิง (Mr.Low Hui ching) ภริยา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร