วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเตียบ สุจริตกุล ต.ม.,ต.จ.,จ.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร