วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “พิริยาทร” และทอดพระเนตรการสาธิต การให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเสริมสร้างพัฒนาการในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม กับทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดแพร่ อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจาปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวงต่าง ๆ เนื่องในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา จานวน ๖ วัด ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา