วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมุฮัมมัด จินาห์
(Mr. Mohamed Jinah) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจาประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้น
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นา ตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ พลเอก พิสิษฐ์ นพเมือง เจ้ากรมพระธรรมนูญ และ พลโท อรรถพล แผ้วพาลชน
หัวหน้าสานักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา ๐๗.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๓
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึก
ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ เขตพระนคร กรุงเทพมหานค