วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
    วันนี้  เวลา  ๑๘.๑๒  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่  ตามลำดับดังนี้
– นายตีแยรี มาตู (Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางเซซีล มาตู (Mrs. C?cile Mathou)  ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok)  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางหลาว ฮุย ชิง (Mrs. Low Hui Ching)  ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
    ต่อจากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี
และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
    รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว เป็นรถพยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อ ที่สามารถ
ใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย  ผู้ประสบภัยให้ได้รับ
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตในขั้นแรกอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร