วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลาดับดังนี้
– นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี (Ms. Muna Abbas Mahmood Radhi) ซึ่งมีถิ่นพานัก อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจาประเทศไทย นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี เคยดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมแอฟริกาและเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรนมาก่อน
– นายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน (Mr. Remco Johannes van Wijngaarden) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจาประเทศไทย นายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน เคยดารงตาแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
– นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย (Mr. Alex Geiger Soffia) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจาประเทศไทย นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย เคยดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชิลีมาก่อน
– นายชานโดร์ ชีโปช (Mr. Sándor Sipos) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งฮังการีประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งฮังการีประจาประเทศไทย นายชานโดร์ ชีโปช เคยดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมเขตเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตเร็วอันดับต้น กระทรวง การต่างประเทศและการค้าฮังการีมาก่อน
– นายจูเว็งซียู ดือ จือซุช มาร์ติงซ์ (Mr. Juvêncio de Jesus Martins) ซึ่งมีถิ่นพานัก อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจาประเทศไทย นายจูเว็งซียู ดือ จือซุช มาร์ติงซ์ เคยดารงตาแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจาสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาก่อน
/- นางออร์นา …
– ๒ –
– นางออร์นา ซากิฟ (Ms. Orna Sagiv) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจาประเทศไทย นางออร์นา ซากิฟ เคยดารงตาแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจาประเทศไทยมาก่อน
เวลา ๐๗.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกาเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (๑๐๘ ปี วิทยาลัยการพยาบาลสภากาชาดไทย) และทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการพยาบาล กับห้องสมุด และทรงเปิดนิทรรศการต้นธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ สามเณร และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางสาวปรมัย สงระวิ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการดาเนินธุรกิจร้าน ป.พัฒนา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระภิกษุ และสามเณร ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะผู้บริหารและกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจาหน่ายสลากบารุงสภากาชาดไทย ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานจัดงานกิจกรรมกาชาด สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากบารุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย พระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะผู้บริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และเพื่อเป็นทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
/- นางสาววิลาวรรณ …
– ๓ –
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา นางเชื้อ ลอว์เลอร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินของนางสาวสุจินดา เช้ากระโทก ตั้งอยู่ที่ตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นา คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนราชินี เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางยาสลบสัตว์เลี้ยง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒