วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๘.๕๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานน้าหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ ห้องบาเพ็ญกุศล ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงวัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นห้องบาเพ็ญกุศล ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศพ
ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับน้าจากเจ้าพนักงาน ถวายน้าสรงส่วนพระองค์ที่มือ ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้าหลวงสรงศพจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ถวายสรงที่ทรวงอก ทรงกราบ ชาวพนักงานประโคม แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ต่อจากนั้น ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ ทรงกราบ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปทรงทอดผ้าไตร
จานวน ๑๐ ไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูปบังสุกุล ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรม ๑ จบ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบพระพุทธรูป
ที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบที่หน้าโกศศพ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๗๙ ที่จังหวัดตราด สาเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดคิรีวิหาร อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จากนั้นเข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๑ ณ วัดคิรีวิหาร อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีพระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) วัดคิรีวิหาร อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธัมมสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จากสานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ปฏิบัติหน้าที่สาคัญ อาทิ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้ตรวจสอบการคานวณปฏิทินหลวง หรือ ปฏิทินจันทรคติไทย ก่อนประกาศใช้ในแต่ละปี และเป็นผู้อ่านพระอภิธรรมนาขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
/ สมเด็จพระวันรัต …
– ๒ –
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้าดี ได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สิริอายุ ๘๕ ปี พรรษา ๖๕ เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนบริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จากัด (มหาชน) ในมูลนิธิอานันทมหิดล ประจาปี ๒๕๖๕ และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา กับสมทบทุน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในโครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น” ปีการศึกษา ๒๕๖๕
– นายผานิช นิลอุบล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
ตามความประสงค์ของคุณหญิง หม่อมหลวงอนงค์ (ชุมสาย) นิลอุบล ผู้เป็นมารดา ในโอกาสที่มีอายุ ๑๐๕ ปี
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย สมทบทุนมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และสมทบทุนสร้างอาคารโรคหัวใจ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
– รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิงนันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะอาจารย์หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นา นายนาเก (Mr. Namgay) และนายแกมโป-เชอริง (Mr. Gempo Tshering) ครูจากราชอาณาจักรภูฏาน ผู้ได้รับพระราชทานทุนหลักสูตรดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะผู้จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ฝ่ายไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่จัดให้มีการฝึกอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดารัสแก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ด้วย
เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท ทันตแพทย์ทวีศักดิ์ ทวีศรี ป.ช.,ป.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสิริญา อินทามระ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร