วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๘.๑๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “ผ้ายก พัสตราภรณ์ล้าค่า ภูษาสองแผ่นดิน” ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอาพน กิตติอาพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แด่พระสงฆ์ผู้ทาคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ประจาปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๓
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๑๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับ กองบิน ๔๑ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยัง ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไป ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และโรงแรมแฟร์ เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา เกาะสมุย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖