วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา ๑๖.๓๗ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงตัดหวายลูกนิมิต
อุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารพรชาติวิหาร วัดศรีรัตนธรรมาราม อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าอาคาร ฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิริน̣ธโร) ทรงกราบ  ต่อจากนั้น
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมาราม  ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง นายศุภมิตร  ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ
และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าอุโบสถ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ
ศิริรัตนมงคล พระประธานประจำอุโบสถกลางน้ำ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล  เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กราบบังคมทูลเบิกนายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ประธานจัดสร้างอุโบสถกลางน้ำ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของ
วัดศรีรัตนธรรมาราม และวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถกลางน้ำ  ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิต ทรงพระสุหร่าย
ทรงเจิม ทรงปิดทองลูกนิมิต และทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตอุโบสถ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน
ลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์  แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก  จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุพจน์  ภูติเกียรติขจร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณในการจัดสร้างอุโบสถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ  เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา  แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์  ในโอกาสนี้ พระวชิรวรคุณ
(เสริมพร ธม̣มวโร) เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม ถวายพระพุทธศิริรัตนมงคล (จำลอง) เคลือบทองคำ
ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว  หนังสือที่ระลึก และเหรียญเสมารูปเหมือน (หลวงพ่อวิริยังค์ สิริน̣ธโร) แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ต่อจากนั้น เสด็จออกจากอุโบสถ ไปทรงปลูกต้นรวงผึ้ง
ไว้เป็นที่ระลึก  สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ มีราษฎรมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจมาร่วมถวายกำลังใจและเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ”
ด้วยความจงรักภักดี  การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงแย้ม
พระสรวล และโบกพระหัตถ์ให้กับราษฎรที่มาเฝ้าทูละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ยังความปลี้มปีติแก่ราษฎร
ที่ได้ชมพระบารมี
/วัดศรีรัตนธรรมาราม …
– ๒ –
วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ก่อสร้างขึ้น
โดยดำริของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิริน̣ธโร) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้เมื่อปี ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งในการเรียน
ฝ่ายปริยัติธรรม ควบคู่กับการปฏิบัติธรรม ปัจจุบันมีพระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธม̣มวโร) เป็นเจ้าอาวาส
และใช้เป็นสถานที่ประชุมทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์  จัดกิจกรรมและกิจต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา
ภายในอุโบสถแสดงภาพประติมากรรมผนัง พุทธประวัติ ทศชาติ และชีวประวัติสมเด็จพระญาณวชิโรดม
(วิริยังค์ สิริน̣ธโร) เป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำไปเป็นแบบอย่าง
ในการประพฤติปฏิบัติตน และเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธศิริรัตนมงคล พระประธานประจำอุโบสถกลางน้ำ พระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดศรีรัตนธรรมาราม กับถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชาแด่
สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) และพระพุทธศาสนาสืบไป
เวลา ๐๘.๔๙ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากบ้านอุทัย ๙๐๕ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปทรงเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย
เพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน ณ พลับพลาพิธี หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๐.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวาย
ราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี