วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๗.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทรงฉีดวัคซีน และทรงทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการศาลยุติธรรม นา ผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๒๔ รับวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และโอวาท เพื่อเป็น สิริมงคลแก่ผู้สาเร็จการอบรม ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง