วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๒.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทรงฉีดวัคซีน และทรงทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า พร้อมกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นา ผู้ที่ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า และบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า กับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประจาปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง เข็มกิตติคุณ และเข็มพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนองพระราชดาริ ด้านวิชาการมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัดใกล้เคียง จัดอบรมครูให้มีทักษะเพิ่มขึ้น มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามอบงบประมาณและทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครู เน้นประสานประโยชน์จากองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อาทิ การออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์กล้วยตาก โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา ช่วยให้นักเรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านกิจกรรมฝึกอาชีพ มีวิทยาลัยการอาชีพแม่น้าแควมาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะช่างไฟฟ้าเบื้องต้น สาหรับนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน การร้อยลูกปัดสายคล้องหน้ากากอนามัย การแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้าว้าเป็นน้าพริกกล้วยกรอบ กล้วยกรอบเค็ม และกล้วยตากช็อคโกแลต เพื่อต่อยอดการทากล้วยตาก ด้วยเป็นโรงเรียนนาร่องและได้รับพระราชทานเครื่องอบกล้วย เมื่อปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังนาผลผลิตจากต้นมะขามทรงปลูก เมื่อปี ๒๕๔๕ มาแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่ม เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่นักเรียน และเพื่อสืบทอดหัตถกรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มา สอนการทอผ้าไหม โดยเป็น ๑ ใน ๔ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ดาเนินโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และได้นาผลงานไปแปรรูปเป็นกระเป๋าและผ้าพันคอ ซึ่งได้ส่งเสริมให้นักเรียนจาหน่ายผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนมีรายได้และมีกาลังใจ โดยผลงานทอผ้าไหมได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีน้าเงิน เนื่องจากใช้กรรมวิธีทอผ้าไหมแท้ เส้นพุ่งและเส้นยืน สีไม่ตก ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี ทาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี และเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาพื้นที่เพาะปลูกลาดเอียงให้แก่เกษตรกรที่สนใจ โดยก่ออิฐบล็อกเพื่อป้องกันน้าฝนเซาะพังทลาย และควบคุมน้าให้อยู่ในแปลงผัก รวมทั้งจัดโซนแปลงผัก และจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้แจกจ่ายพันธุ์ เป็ดไก่และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน เพื่อนาไปเลี้ยงและเพาะปลูก และสอนทาก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า / ในวันเดียวกันนั้น …
– ๒ –
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ มีนักเรียน จานวน ๒๒๓ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นทุกรายวิชา ด้านกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นาวัตถุดิบที่มีจานวนมากในท้องถิ่นมาสอนนักเรียนทาอาหารและขนมต่าง ๆ ได้แก่ หน่อไม้ดอง และเค้กกล้วยหอมนึ่ง จาหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน นอกจากนี้ มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสานักงานเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นกาแฟและขั้นตอนการผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่นักเรียนและประชาชน เพื่อให้สามารถจาหน่ายเมล็ดกาแฟได้มากขึ้น และโรงเรียนได้เก็บเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อนาไปเป็นเมล็ดพันธุ์ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ด้านกิจกรรมฝึกอาชีพ มีการฝึกให้นักเรียน ทอผ้ากะเหรี่ยงซึ่งมีลวดลายที่ยากขึ้น และการฝึกเย็บผ้า สามารถทอผ้าลายข้าวโพดที่ทอยาก ได้สวยงามมากขึ้น มีปราชญ์ชาวบ้านมาสอนทาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และมีวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี มาสอนการบารุงรักษาและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สาหรับใช้ในโรงเรียนและในหมู่บ้าน เนื่องจากยังไม่มีระบบไฟฟ้า ด้านกิจกรรมห้องสมุด มีการสาธิตการเล่านิทานให้น้องฟัง โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่านิทานให้นักเรียนชั้นอนุบาลฟัง และกิจกรรมเกมคาศัพท์ในหนังสือ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้นักเรียน เรียนรู้การทาเกษตรแบบครบวงจร ซึ่งประสบผลสาเร็จ ทาให้นักเรียนมีพืชผัก ไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ เพียงพอต่อการบริโภค ทาให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้ โรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชุมชน เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น ปัจจุบันมีประชาชนร่วมกิจกรรม จานวน ๘๐ ครัวเรือน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านสะเนพ่อง อาเภอสังขละบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี